Kosteusvaurion korjaus

Kosteusvauriolla tarkoitamme tässä yhteydessä rakenteellisista ongelmista johtuvia mikrobivaurioita ja kosteusvaurioita. Kosteusvaurion korjaus ei siis aina liity vesivahingon korjaamiseen.

Miksi kosteusvauriokorjaus on tärkeää?

Suuressa osassa Suomen rakennuksia esiintyy eriasteisia mikrobivaurioita ja kosteusvaurioita, jotka tuhoavat rakenteita ja aiheuttavat epäpuhtauksia hengitettävään sisäilmaan. Mikrobivaurion ja kosteusvaurion korjaukseen on kehitetty toimivia menetelmiä, mutta tutkimuksissa on todettu, että suuri osa korjauksista epäonnistuu. Yhteinen nimittäjä epäonnistuneille korjauksille on ollut huolimattomuus.

Mikrobi- ja kosteusvaurion aiheuttaja tulisi aina selvittää ensimmäiseksi ja kosteusvauriokorjaus suunnitella ja suorittaa niin, että ongelman aiheuttaja ja kaikki vaurioituneet rakenteet poistetaan. Valitettavan usein tämä ei kuitenkaan ole mahdollista tai tulisi aivan liian kalliiksi. Tällaisissa tapauksissa vaihtoehtona on tehdä korjaustyö tiivistämällä sisäpuoliset rakenteet niin, ettei mikrobi- ja kosteusvaurio pääse aiheuttamaan ongelmia rakennuksen sisäilmaan.

Tiivistyskorjaus

Vuonna 2015 uutisoitiin laajasti Heli Hakamäen diplomityöstä, jossa tutkittiin 26 erillistä lähivuosina tiivistyskorjattua kohdetta, joissa sisäilmaongelmat korjauksista huolimatta jatkuivat. Tutkimuksien perusteella selvisi, että vain yksi 26:sta korjauksesta oli toteutettu oikein. Korjausten epäonnistumisen todettiin johtuvan huolimattomasti tehdystä työstä. Korjaustyössä on siis pettänyt sekä työn toteutus, että valvonta.

Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöksiä yleisesti tiivistyskorjausten onnistumisprosentista, koska siihen oli tarkoituksella valittu ainoastaan sellaisia kohteita, joissa ongelmat ovat korjaustenkin jälkeen jatkuneet. Huomion arvioista mielestämme onkin, että epäonnistuneita korjauksia muutaman vuoden ajalta on yhdestä kaupungista ylipäätään löytynyt noin paljon.

Tiivistämällä tehtävä mikrobi- ja kosteusvauriokorjaus vaatii erittäin huolellisen suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan. Usein ongelmana on, että vaikka muu työmaaorganisaatio olisi asiantuntevaa eivät varsinaiset työn toteuttajat eli urakoitsijan työntekijät tiedä tai ymmärrä syytä korjaukselle. Kun ei tiedetä tai ymmärretä syitä, miksi kosteusvaurion korjaus tehdään on varmaa ettei lopputulos ole paras mahdollinen.

Valitse osaava yhteistyökumppani

Olemme toteuttaneet useita vaativia mikrobivauriosta ja kosteusvauriosta johtuvia korjauksia hyvällä menestyksellä. Menetelminä on kohteesta riippuen käytetty sekä vaurioituneiden rakenteiden täydellisestä uusimista, että tiivistyskorjausta. Lähtökohtanamme on, että jokainen työmaalla ymmärtää mitä ollaan tekemässä ja miksi.

Käytössämme on moniportainen laadunvarmistusmenetelmä, jonka avulla minimoimme riskit toteutuksen epäonnistumiselle. Lisäksi pyrimme toimimaan mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden ja valvojien kanssa, jotta saamme kaiken tarjolla olevan asiantuntemuksen käyttöömme. Onnistuneen lopputulokset avaimet mikrobi- ja kosteusvauriokorjauksessa on huolellinen suunnittelu, toteutus ja valvonta tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolien kesken.

Valitessa urakoitsijaa mikrobi- ja kosteusvauriokorjaus hankkeelle on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomiota ehdokkaiden asenteeseen tehtävää työtä kohtaan. Tämän selvittämien voi toki olla etukäteen haasteellista. Epäonnistuneiden tiivistyskorjausten laaja uutisointi on omalta osaltaan aiheuttanut lisää epätietoisuutta ja asenneongelmia tiivistyskorjauksia kohtaan. On muistettava, että kun mikrobi- ja kosteusongelma päätetään korjata tiivistämällä on siinä vaiheessa yleensä jo todettu, että muita teknisesti ja/tai taloudellisesti mahdollisia korjaustapoja ei ole. Tiivistyskorjaus jää siis käytännössä usein ainoaksi vaihtoehdoksi.

Liian usein työmailla törmää siihen, ettei urakoitsija usko käytettäviin menetelmiin ja suunnitelmiin eikä näin ollen usko itsekkään tekemänsä korjauksen toimivuuteen. Tällaisella asenteella käytännössä varmistetaan se, ettei työ tule onnistumaan ja oravanpyörä on valmis. Me uskomme tekemäämme työhön ja asenteemme työtä kohtaan on varmasti kohdallaan. Jaamme kokemuksemme tuomaa tietotaitoa mielellämme suunnittelijoiden ja valvojien kanssa, jolloin esimerkiksi työnaikana ilmeneviin yllätyksiin voidaan löytää yhteistyössä toimivat ratkaisut.

Mikrobi- ja kosteusvauriokorjaus on aina haastava osaamista ja kokemusta vaativa työ. Mikrobi- ja kosteusvauriokorjaus voi oikein tehtynä pelastaa kokonaisia rakennuksia ja joskus jopa ihmishenkiä. Meillä asennoituminen työhön onkin sen mukaista. Toteutamme myös kylpyhuoneremontit ammattitaidolla.

Meiltä mikrobivaurion ja kosteusvaurion korjaus koko Uudenmaan alueelle mukaan lukien Helsinki, Vantaa ja Espoo.

Tarjouspyynnöt

Ota yhteyttä